Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA PANTOTI I PRZYJACIELE

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 GLIWICE

E-mail:

pantoti@gmail.com

KRS:

0000770260

Celem fundacji jest:

 • popularyzacja i promowanie polskiego bohatera literackiego Pana Toti w Polsce i na świecie,
 • działanie na rzecz Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie czytelnictwa w Polsce,
 • rozwój świadomości narodowej, poprzez kulturę i sztukę,
 • wspieranie twórczości i tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia, zarówno artystów profesjonalnych jak i amatorów,
 • organizacja wolontariatu,
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność na rzecz nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej,
 • działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i praw człowieka,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • pomoc polonii i Polakom za granicom,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych