Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja 4R – Rodzina,Radość,Refleksja,Rozwój

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • inne
Adres:

ul. Barlickiego 3 (kor. ul. Tokarska 179)

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

kontakt@fundacja4r.org

Strona www:

www.fundacja4r.org

Organizacja spotkań, wykładów, kursów, szkoleń, konferencji koncertów i innych wydarzeń społecznych. Organizacja różnych form wypoczynku rodzinnego, wycieczek, obozów, wydarzeń edukacyjnych. Organizowanie poradnictwa i grup wsparcia. Organizowanie koncertów muzycznych, warsztatów, występów artystycznych. Prowadzenie działań związanych z realizacją celów fundacji.

_______________________________________________________________________________________

Celem działania organizacji jest:

 1. Pełny rozwój człowieka w jego aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym.
 2. Rozwój społeczności lokalnych i dobrze funkcjonującego zdrowego społeczeństwa.
 3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 4. Promocja i organizacja wolontariatu.
 5. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa.
 6. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
 7. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 8. Działalność charytatywna.
 9. Ochrona i promocja zdrowia.
 10. Edukacja i wychowanie.
 11. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 13. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
 14. Kultura i sztuka.
 15. Turystyka i krajoznawstwo.
 16. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą.
 17. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 18. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
 19. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 20. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
 21. Prowadzenie działalności na rzecz pielęgnowania języka regionalnego.
print