Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja 4R – Rodzina,Radość,Refleksja,Rozwój

Kategorie:

 • inne
Adres:

ul. Barlickiego 3 (kor. ul. Tokarska 179)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

601 463 348

E-mail:

kontakt@fundacja4r.org

Strona www:

www.fundacja4r.org

Organizacja spotkań, wykładów, kursów, szkoleń, konferencji koncertów i innych wydarzeń społecznych. Organizacja różnych form wypoczynku rodzinnego, wycieczek, obozów, wydarzeń edukacyjnych. Organizowanie poradnictwa i grup wsparcia. Organizowanie koncertów muzycznych, warsztatów, występów artystycznych. Prowadzenie działań związanych z realizacją celów fundacji.

Celem działania organizacji jest: Pełny rozwój człowieka w jego aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym.Rozwój społeczności lokalnych i dobrze funkcjonującego zdrowego społeczeństwa. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność charytatywna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • edukacja i wychowanie,
 • aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • kultura i sztuka,
 • turystyka i krajoznawstwo,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych,
 • prowadzenie działalności na rzecz pielęgnowania języka regionalnego.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych