Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja „Aktywni”

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Złota 15

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000687972

Celem działania Fundacji jest:

 • wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej,
 • wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej,
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw związanych z promowaniem kultury fizycznej i sportu i zdrowego trybu życia,
 • inicjowanie i wspieranie działań w zakresie rehabilitacji,
 • wspieranie osób fizycznych lub prawnych oraz instytucji zajmujących się organizowaniem imprez i widowisk sportowych, krzewieniem kultury fizycznej,
 • rozwijanie zainteresowań społecznych związanych ze sportem,
 • propagowanie zdrowego trybu życia,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • aktywizacja społeczności lokalnych,
 • promocja miasta Gliwice,
 • prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa między innymi poprzez wsparcie, promocję i animację społeczną oraz działalność o charakterze sportowym,
 • promocja i organizacja działań o charakterze charytatywnym,
 • wspieranie działalności dobroczynnej,
 • niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
 • pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
 • działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa, zdrowia i aktywnego wypoczynku,
 • wspieranie młodzieży w działaniach i osiąganiu ich celów,
 • działalność naukowa, naukowo-techniczna, wydawnicza, oświatowa, kulturalna, edukacyjna oraz badawcza, w szczególności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i zdrowego trybu życia,
 • integracja i reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • aktywizacja osób niepełnosprawnych,
 • wychowanie dzieci i młodzieży, w tym: organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem edukacji artystycznej i sportowej,
 • wspieranie turystyki, krajoznawstwa i terenoznawstwa,
 • ochrona środowiska,
 • propagowanie przedsiębiorczości i edukacji finansowej.
print