Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Aureus Link

Kategorie:

  • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Dolnych Wałów 13/3

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000652871

Celem działania fundacji jest:

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym w szczególności rozwój sektora firm małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój przedsiębiorczości i poprawa dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania,

– promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

– budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska,

– wzajemna pomoc i współpraca przedsiębiorców,

– występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej,

– reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych przedsiębiorców,

– prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

print