Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Bless

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Kościuszki 1C

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000779921

Celem fundacji jest:

 • wszechstronne działania na rzecz rozwoju człowieka oraz podniesienia jego wartości osobistej
  i społecznej, a także jego dojrzałości życiowej emocjonalnej i duchowej,
 • wspieranie osób wykluczonych społecznie, w tym dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej
  i domach dziecka oraz samotnych matek i wdów,
 • działalność charytatywna,
 • działalność na rzecz ewangelizacji, misji i ekumenizmu,
 • pomoc organizacjom chrześcijańskim,
 • działalność na rzecz pokoju, suwerenności, bezpieczeństwa narodu izraelskiego oraz krzewienie przyjaźni polsko-izraelskiej,
 • działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32a tejże Ustawy.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych