Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Centrum Edukacji Motorowej

Kategorie:

 • Ochrona
 • promocja zdrowia
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

660 682 516 / 660 681 719

Strona www:

www.cem.auto.pl

KRS:

0000690357

Celem działania organizacji jest:

 1. Działalność charytatywna;
 2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 3. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 6. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 7. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych praktyce gospodarczej;
 8. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 9. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży;
 10. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe;
 11. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 12. Turystyka i krajoznawstwo;
 13. Porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 14. Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 15. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 16. Ratownictwo i ochrona ludności;
 17. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 18. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 19. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 20. Promocja o organizacja wolontariatu;
 21. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 22. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 23. Rewitalizacja;
 24. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie;
print