Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Centrum Edukacji Motorowej

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

660 682 516

Strona www:

www.cem.auto.pl

KRS:

0000690357

Celem działania organizacji jest:

 • działalność charytatywna;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych praktyce gospodarczej;
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • turystyka i krajoznawstwo;
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 • upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja o organizacja wolontariatu;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • rewitalizacja;
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie;
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych