Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Dobry Pomysł

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Kościuszki 35 (kor. ul. Architektów 160)

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

530-455-391

E-mail:

ddawindziak@wp.pl

KRS:

0000683874

Wykonywanie remontów mieszkań, domów i placówek dla osób potrzebujących takiej pomocy oraz organizowanie zajęć z dziećmi i osobami starszymi.
______________________________________________________________________________________

Celem fundacji jest:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • działalność charytatywna,
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem w pracy,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowania,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowe,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • pomoc Polonii i Polakom zagranicą,
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
print