Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja EC Generator

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Zygmunta Starego 6

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000680635

Celem Fundacji jest:

 1. Opieka nad zabytkami stanowiącymi polskie i europejskie dziedzictwo kulturowe oraz ochrona, zachowanie i promocja dziedzictwa przemysłowego (architektów kultury przemysłowej) Górnego Śląska.
 2. Rewitalizacja terenów i obiektów, w tym przemysłowych i zdegradowanych na obiekty o funkcjach społeczno-gospodarczych oraz zapewnienie ich dostępności.
 3. Włączenie zabytków w procesy gospodarcze przy równoczesnym zachowaniu walorów i wartości zabytkowej.
 4. Promocja, dziedzictwa kulturowego przy użyciu nowych technologii i mediów.
 5. Wzbogacanie i upowszechnianie kultury i sztuki.
 6. Zapewnienie dostępu do szerokiego zakresu edukacji artystycznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, a także amatorów i profesjonalistów.
 7. Podnoszenie konkurencyjności kulturalnej i turystycznej regionu poprzez tworzenie przestrzeni dla przedsięwzięć innowacyjnych w skali światowej.
 8. Wspieranie nowych rozwiązań w sferze kultury i edukacji.
 9. Promocja turystyki oraz aktywność w ramach regionalnych szlaków turystycznych.
 10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami fizycznymi (niesłyszących i niedowidzących).
 11. Generowanie aktywności społeczności lokalnych, wzmacnianie wymiany interkulturalnej i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 12. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności z wykorzystaniem przestrzeni terenów i obiektów poprzemysłowych i zdegradowanych.
 14. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz promocja działań proekologicznych, a w szczególności w zakresie terenów i obiektów poprzemysłowych i zdegradowanych.
print

Zgłoszenie organizacji do bazy