Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Ekspedycja – Muzyka

Kategorie:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
  • edukacja i wychowanie
  • kultura i sztuka
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

606-964-801, 607-457-369

KRS:

644861

Popularyzacja muzyki klasycznej w społeczeństwie, działania wspomagające odkrywanie naturalnej muzykalności w każdym z nas, warsztaty muzyczne dla dzieci i ich rodziców, propagowanie nowatorskich metod nauczania muzyki i gry na instrumencie m.in. pierwsze na Śląsku warsztaty prowadzone metoda Colourstrings, organizacja koncertów dla dzieci – z dbałością o ich wysoki poziom wykonawczy, nawiązanie współpracy z innymi organizacjami w celu zintensyfikowaniu działań.


 

Celem fundacji jest:

1. Upowszechnianie wiedzy o korzyściach płynących z aktywnego muzykowania dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego człowieka.

2. Przygotowywanie społeczeństwa do odbioru muzyki klasycznej i korzystania z dóbr kultury wysokiej.

3. Podejmowanie i wspomaganie inicjatyw służących popularyzacji muzyki.

4. Stymulowanie i wspieranie aktywności muzycznej dzieci i dorosłych.

5. Popularyzacja metod edukacji muzycznej.

6. Tworzenie placówek wspomagających alternatywną edukację muzyczną.

7. Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

8. Wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji i rozwoju osobistego.

9. Budownie więzi społecznych.

10. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

11. Wspieranie działań na rzecz osiągania zmiany społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

12. Tworzenie miejsc pracy.

13. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, dotyczy szczególnie osób związanych z sektorem kultury.

14. Promocja i organizacja wolontariatu.

15. Podnoszenie i rozwój kompetencji osób pracujących lub działających w obszarze oświaty, edukacji muzycznej, profilaktyki i resocjalizacji.

16. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

17. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

18. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami.

19. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

20. Wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i resocjalizacji.

21. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

22. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

23. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

print