Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Ekspedycja – Muzyka

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • kultura i sztuka
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

606 964 801, 607 457 369

KRS:

644861

Popularyzacja muzyki klasycznej w społeczeństwie, działania wspomagające odkrywanie naturalnej muzykalności w każdym z nas, warsztaty muzyczne dla dzieci i ich rodziców, propagowanie nowatorskich metod nauczania muzyki i gry na instrumencie m.in. pierwsze na Śląsku warsztaty prowadzone metoda Colourstrings, organizacja koncertów dla dzieci – z dbałością o ich wysoki poziom wykonawczy, nawiązanie współpracy z innymi organizacjami w celu zintensyfikowaniu działań.

Celem fundacji jest:

 • upowszechnianie wiedzy o korzyściach płynących z aktywnego muzykowania dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego człowieka,
 • przygotowywanie społeczeństwa do odbioru muzyki klasycznej i korzystania z dóbr kultury wysokiej,
 • podejmowanie i wspomaganie inicjatyw służących popularyzacji muzyki,
 • stymulowanie i wspieranie aktywności muzycznej dzieci i dorosłych,
 • popularyzacja metod edukacji muzycznej,
 • tworzenie placówek wspomagających alternatywną edukację muzyczną,
 • rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji i rozwoju osobistego,
 • budowanie więzi społecznych,
 • rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
 • wspieranie działań na rzecz osiągania zmiany społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • tworzenie miejsc pracy,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, dotyczy szczególnie osób związanych z sektorem kultury,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • podnoszenie i rozwój kompetencji osób pracujących lub działających w obszarze oświaty, edukacji muzycznej, profilaktyki i resocjalizacji,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami,
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 • wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i resocjalizacji,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych