Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja esport.edu.pl

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

500 170 516

E-mail:

info@esport.edu.pl

Strona www:

www.esport.edu.pl

KRS:

0000692024

Naszą misją jest harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci oraz młodzieży w zakresie esportu, a także promocja i upowszechnianie tej dyscypliny, szczególnie wśród lokalnych społeczności. Dążymy przede do tego, by wyposażyć młode osoby w narzędzia, które pozwolą im świadomie i mądrze dokonywać wyborów, rozwijać pasje, również te, które pośrednio z gier wynikają, zgodnie z przyświecającym nam motto: „Przez zabawę – uczyć, przez naukę – kształtować”. Choć naszym głównym celem nie jest wychowanie setek profesjonalnych esportowców, tworzymy struktury, które umożliwią młodym osobom rozwój talentów. Tak, aby po odpowiednim przygotowaniu mogły w esporcie swoich sił spróbować.

______________________________________________________________________________________

Celem działania organizacji jest:

 1. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 2. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 3. Działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 5. Działalność charytatywna,
 6. Wspieranie instytucji publicznych dla lepszego wykorzystania potencjału inicjatyw społecznych i obywatelskich,
 7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 9. Prowadzenie i rozwój badań i diagnoz społecznych,
 10. Promocja i organizacja wolontariatu,
 11. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów  i współpracy między społeczeństwami,
 12. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 13. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 14. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 15. Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 16. Wsparcie powstawania, wdrażanie i upowszechnianie narzędzi rozwoju partycypacji społecznej i obywatelskiej,
 17. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 18. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 19. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 20. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 21. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
 22. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 w zakresie określonym w pkt. 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie.
print