Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA INICJATYW ARTYSTYCZNO-TURYSTYCZNYCH „PASKUDOFONIA”

Kategorie:

 • ochrona dóbr kultury
 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000743953

Celem działania Fundacji są zadania w zakresie:

 • Działalności charytatywnej,
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • Turystyki i krajoznawstwa,
 • Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijana kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • Promocja i organizacja wolontariatu,
 • Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
 • Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
print