Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Instytut Innowatyki

Kategorie:

  • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
  • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

instytut@onet.pl

Strona www:

www.instytut.pl


Celem fundacji jest:

– inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia: gospodarczego, społecznego, oświaty, nauki i kultury,

– propagowanie wykorzystania nowoczesnych metod organizacyjnych oraz technologii w ogólnie pojętym życiu gospodarczym i społecznym,

– rozwijanie przedsiębiorczości,

– podejmowanie i umacnianie inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych,

– tworzenie i rozwój firm, stowarzyszeń, zrzeszeń, związków, sieci klastrów jako integralnego składnika nowej rzeczywistości gospodarczej, wyzwalającego inicjatywy ekonomiczne i tworzącego nowe miejsca pracy oraz jako niezbędnego warunku efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych,

– przeciwdziałanie procesom marginalizacji zagrożoncyh wykluczeniem społecznym grup społecznych,

– działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia o pomocy społecznej,

– inicjowanie, wspieranie i prowadzenie pomcy społecznej oraz edukacyjno-kulturalnej i rehabilitacyjnej na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin, osób starszych oraz niepełnosprawnych.


print