Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Jesteśmy Razem

Kategorie:

  • pomoc chorym i niepełnosprawnym
  • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

506-550-914, 506-550-913

E-mail:

jestesmyrazem@onet.eu

Strona www:

www.jestesmyrazem.pl

KRS:

553064


Grupa docelowa: osoby bezdomne, bezrobotne i inne grupy zagrożone wykluczeniem społecznym.

Działania: szkolenia, pomoc socjalna.


 

Celem fundacji między innymi jest:

– pomoc społeczna i socjalna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans rodzin i osób,

– działalność i pomoc na rzecz chorych dzieci i pomoc w rehabilitacji,

– działalność na rzecz osób bezdomnych, zapobieganie bezdomności i wykluczeniu społecznemu,

– działalniść na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– działalność charytatywna,

– ochrona i promocja zdrowia,

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

– promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.


print