Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja KORKOCIĄG

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Zwycięstwa 4/5

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

589462

 

Celem działania organizacji są zadania w zakresie:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • wspierania rodziny i systemu rodziny zastępczej,
 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narowoych i etnicznych języka regionalnego,
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
 • cohrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 14.04.2011 r. o działalności leczniczej,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalności na rzecz rónych praw kobiet i mężczyzn.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych