Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja KORKOCIĄG

Kategorie:

  • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Zwycięstwa 4/5

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

589462


Celem działania organizacji są zadania w zakresie:

– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

– wspierania rodziny i systemu rodziny zastępczej,

– udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,

– działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– działalności charytatywnej,

– podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

– działalność na rzecz mniejszości narowoych i etnicznych języka regionalnego,

– działalności na rzecz integracji cudzoziemców,

– cohrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 14.04.2011 r. o działalności leczniczej,

– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– działalności na rzecz rónych praw kobiet i mężczyzn.


print