Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja „Kraina mlekiem i miłością płynąca”

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • inne
Adres:

ul. Daszyńskiego 540

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

622696


1. Celem fundacji jest działalnośc w zakresie promowania macierzyństwa, karmienia naturalnego, wspierania działania na rzecz rodzicielstwa.

2. Celami fundacji są również:

– działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

– fotografia,

– pomoc społeczna, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

– nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

– wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,

– działalność charytatywna i dobroczynność,

– ochrona i promocja zdrowia,

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

– działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej,

– działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

– kultura fizyczna i sport,

– ekologia, ochrona środowiska i zwierząt,

– turystyka i krajoznawstwo,

– upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagającego rozwój demokracji,

– działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

– wspieranie wolontariatu,

– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

– kult religijny, w tym m.in. wspieranie chrześcijaństwa.


print