Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Kreatywator

Kategorie:

  • inne
  • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Wrocławska 21/3

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

648619


Celem Fundacji jest:

1. Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej, a zwłaszcza przyczynianie się do rozwoju kreatywnych i innowacyjnych postaw w Polsce.

2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4. Działalność charytatywna.

5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

7. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

8. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

11. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

13. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.


print