Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Marcopomaga

Kategorie:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
  • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
  • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Antonio Gaudiego 8D

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000650902

Celem fundacji są zadania w zakresie:

– działalności charytatywnej,

– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

– kultury i sztuki,

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

– edukacji,

– turystyki i krajoznawstwa,

– ochrony i promocji zdrowia,

– promocji i ochrony zdrowia,

– promocji i organizacji wolontariatu,

– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
– działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności w sferze pożytku pożytku publicznego,

– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– działalności wspomagającej rozwój techniki wynalazczości, innowacyjności oraz powszechnainie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

– wypoczynku dzieci i młodzieży,

– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

– ratownictwa i ochrony ludności,

– działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

– działalności na rzecz zwierząt, ich ochrony oraz humanitarnego traktowania,

– współpracy ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi siię sprawami zwierząt oraz karmicielami i opiekunami bezdomnych zwierząt.

print