Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja MESA

Kategorie:

  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 32/7

Miasto:

44-100 Gliwice

Strona www:

www.mesa.org.pl

KRS:

592216


Celem działania ww. organizacji jest:

– promocja, rozwijanie i popularyzowanie wszelkich odmian turystyki w tym wodnej,

– ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

– kreowanie i budowa szlaków oraz baz turystycznych,

– wspieranie integracji europejskiej poprzez turystykę,

– edukacja w zakresie uprawiania sportów, w szczególności wodnych,

– promocja i rozwój kultury,

– upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju,

– promocja RP za granicą,

– wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,

– wyrównywanie szans rozwoju w zakresie sportu i kultury,

– integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– promocja i organizacja wolontariatu i działalności charytatywnej,

– rozwijanie w dzieciach i młodzieży wrażliwości społecznej poprzez uwrażliwianie na kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe,

– wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla dóbry tradycji kultury,

– promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,

– rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

– upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowiek oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.


print