Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA „MOŻEMY WIĘCEJ”

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Cichociemnych 18

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000783883

Celem fundacji jest:

 • organizowanie i niesienie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom ze spectrum zaburzeń autystycznych i ich rodzinom w zakresie: edukacji, wychowania i wypoczynku, ochrony zdrowa i pracy, pomocy społecznej,
 • krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży ze spectrum autyzmu w ich rodzinach,
 • propagowanie wiedzy o skutecznych metodach pracy z rodziną dla dobra dziecka autystycznego,
 • organizowanie szkoleń dla rodziców, opiekunów i nauczycieli osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem problemów dzieci autystycznych,
 • likwidacja barier i ograniczeń funkcjonowania wynikających z niepełnosprawności, wspieranie działań zmierzających do równego dostępu do edukacji dla dzieci ze spectrum autyzmu,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie osób marginalizowanych społecznie i innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • organizowanie i wspieranie wszelkiej działalności charytatywnej i prospołecznej,
 • pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zagrożonych zwolnieniem oraz upowszechnianie i ochrona wolności p praw człowieka,
 • wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki w tym między innymi poprzez prowadzenie działalności w formie biura rachunkowego, usług z zakresu zdrowia, wypoczynku zorganizowanego, opieki nad dziećmi i innych usług skierowanych do osób niepełnosprawnych, w szczególności ze spectrum autyzmu i ich rodzin,
 • działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych