Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja na Zielonym

Kategorie:

 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

535 500 179

E-mail:

info@nazielonym.pl

Strona www:

www.nazielonym.pl fb.com/targazielonym fb.com/fundacjaNZ fb.com/spolecznaKuchnia

KRS:

0000644323

W spektrum zainteresowań Fundacji Na Zielonym leży działalność na rzecz szeroko pojętej ekologii, sprawiedliwego handlu i zdrowego odżywiania.

Główne cele Fundacji to upowszechnianie i zwiększanie dostępności społeczności lokalnej do zdrowej, naturalnej żywności, pochodzącej  z pewnego źródła, bezpośrednio od producentów, promocja lokalnych produktów, zwłaszcza wytwarzanych metodami tradycyjnymi, wspieranie rolnictwa i wytwórstwa zgodnego z zasadami ekologii i zrównoważonego rozwoju, tworzenie platformy dla kontaktów pomiędzy konsumentami i producentami lokalnej żywności wysokiej jakości, promocja zdrowia i bezpiecznego trybu życia, edukacja ekologiczna. Angażuje się w cele charytatywne.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, aktualnie skoncentrowaną na organizacji Targu na Zielonym, który gromadzi lokalnych rolników i producentów zdrowej żywności. Oprócz tego organizuje warsztaty edukacyjne dla dzieci, w Społecznej Kuchni na Zielonym prowadzi spotkania i warsztaty kulinarne.

 

Celem Fundacji jest:

 • upowszechnianie i zwiększanie dostępności społeczności lokalnej do zdrowej naturalnej żywności,
 • promocja lokalnych produktów, zwłaszcza wytwarzanych metodami tradycyjnymi,
 • wspieranie rolnictwa i wytwórstwa zgodnego z zasadami ekologii i zrównoważonego rozwoju,
 • tworzenie platformy dla kontaktów pomiędzy konsumentami i producentami lokalnej żywności wysokiej jakości,
 • promocja zdrowia i bezpiecznego trybu życia,
 • wspomaganie rozwoju oraz aktywizacja wspólnot i społeczności lokalnej, m.in. poprzez promocje i organizację wolontariatu,
 • działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i ochrony środowiska przyrodniczego,
 • działalność charytatywna,
 • działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności lokalnej oraz rozwój rynku sprzedaży bezpośredniej,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych