Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja na Zielonym

Kategorie:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
  • ekologia, ochrona środowiska
  • kultura i sztuka
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

516 819 440

E-mail:

fundacja@nazielonym.pl

Strona www:

www.nazielonym.pl

KRS:

0000644323

W spektrum zainteresowań Fundacji Na Zielonym leży działalność na rzecz szeroko pojętej ekologii, sprawiedliwego handlu i zdrowego odżywiania.

Główne cele Fundacji to upowszechnianie i zwiększanie dostępności społeczności lokalnej do zdrowej, naturalnej żywności, pochodzącej  z pewnego źródła, bezpośrednio od producentów, promocja lokalnych produktów, zwłaszcza wytwarzanych metodami tradycyjnymi, wspieranie rolnictwa i wytwórstwa zgodnego z zasadami ekologii i zrównoważonego rozwoju, tworzenie platformy dla kontaktów pomiędzy konsumentami i producentami lokalnej żywności wysokiej jakości, promocja zdrowia i bezpiecznego trybu życia, edukacja ekologiczna. Angażuje się w cele charytatywne.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, aktualnie skoncentrowaną na organizacji Targu na Zielonym, który gromadzi lokalnych rolników i producentów zdrowej żywności. Oprócz tego organizuje warsztaty edukacyjne dla dzieci, w Społecznej Kuchni na Zielonym prowadzi spotkania i warsztaty kulinarne.

________________________________________________________________________________________

Celem Fundacji jest:

– upowszechnianie i zwiększanie dostępności społeczności lokalnej do zdrowej naturalnej żywności,

– promocja lokalnych produktów, zwłaszcza wytwarzanych metodami tradycyjnymi,

– wspieranie rolnictwa i wytwórstwa zgodnego z zasadami ekologii i zrównoważonego rozwoju,

– tworzenie platformy dla kontaktów pomiędzy konsumentami i producentami lokalnej żywności wysokiej jakości,

– promocja zdrowia i bezpiecznego trybu życia,

– wspomaganie rozwoju oraz aktywizacja wspólnot i społeczności lokalnej, m.in. poprzez promocje i organizację wolontariatu,

– działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i ochrony środowiska przyrodniczego,

– działalność charytatywna,

– działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

– działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności lokalnej oraz rozwój rynku sprzedaży bezpośredniej,

– działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

– działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Małgorzata Meres-Nowak tel. 507 643 878

Jolanta Oleszko-Przybylska tel. 530 000 855

Helena Suchodolska tel. 500 061 468

print