Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Trzeci.org

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

blog@trzeci.org

Strona www:

www.trzeci.org

KRS:

0000594111

Celem działania ww. organizacji między innymi jest:

 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt. 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • wsparcie instytucji publicznych dla lepszego wykorzystania potencjału inicjatyw społecznych i obywatelskich,
 • wsparcie powstania, wdrażanie i upowszechnianie narzędzi rozwoju partycypacji społecznej i obywatelskiej,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • prowadzenie i rozwój badań i diagnoz społecznych,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalność charytatywna,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych