Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Trzeci.org

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • edukacja i wychowanie
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

691 275 411

E-mail:

blog@trzeci.org

Strona www:

www.trzeci.org

KRS:

0000594111

Blog www.trzeci.org


 

Celem działania ww. organizacji między innymi jest:

 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt. 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Wsparcie instytucji publicznych dla lepszego wykorzystania potencjału inicjatyw społecznych i obywatelskich.
 • Wsparcie powstania, wdrażanie i upowszechnianie narzędzi rozwoju partycypacji społecznej i obywatelskiej.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Prowadzenie i rozwój badań i diagnoz społecznych.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 • Działalność charytatywna.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
 • Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.
 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
print