Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Pogodne Życie

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

pogodnezycie.l.k@gmail.com

KRS:

0000654852

Celem Fundacji są zadania w zakresie m.in. pomocy społecznej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

________________________________________________________________________________________

Celem fundacji są zadania w zakresie:

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 2. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
 3. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Działalności charytatywnej.
 5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 6. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 7. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 8. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 9. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 10. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 11. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 12. Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 13. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 14. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 15. Promocji i organizacji wolontariatu.
 16. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
print

Zgłoszenie organizacji do bazy