Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Pogodne Życie

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

537 471 497

E-mail:

krzysztof.kubis1979@gmail.com

KRS:

0000654852

Celem Fundacji są zadania w zakresie m.in. pomocy społecznej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

________________________________________________________________________________________

Celem fundacji są zadania w zakresie:

 • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 • Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
 • Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Działalności charytatywnej.
 • Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 • Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 • Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 • Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 • Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Promocji i organizacji wolontariatu.
 • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
print