Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja Pomocy Od Nowa

Kategorie:

  • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

Zwycięstwa 10

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

kontakt@fundacjaodnowa.pl

Strona www:

fundacjaodnowa.pl/

KRS:

544319

 

Celem Fundacji jest popieranie i prowadzenie działalności społecznej, charytatywnej, informacyjnej, naukowej i kulturalnej na rzecz ogółu społeczeństwa w następującym zakresie:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym osobom ubogim oraz zadłużonym,

– działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez wykluczenie przyczyn finansowych,

– działalności charytatywnej,

– upowszechniania i ochrony praw konsumentów, w tym w zakresie zwalczania naruszeń zbiorowych interesów konsumentów oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym sostowanym wobec konsumentów,

– organizowania i niesienia pomocy prawnej i psychologicznej osobom poszkodowanym w wypadkach i osobom zadłużonym,

– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– niesienia pomocy osobom biednym i instytucjom o znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej,

– działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

print

Zgłoszenie organizacji do bazy