Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Pomocy Od Nowa

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

Zwycięstwa 10

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

kontakt@fundacjaodnowa.pl

Strona www:

fundacjaodnowa.pl/

KRS:

544319

 

Celem Fundacji jest popieranie i prowadzenie działalności społecznej, charytatywnej, informacyjnej, naukowej i kulturalnej na rzecz ogółu społeczeństwa w następującym zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym osobom ubogim oraz zadłużonym,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez wykluczenie przyczyn finansowych,
 • działalności charytatywnej,
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów, w tym w zakresie zwalczania naruszeń zbiorowych interesów konsumentów oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym sostowanym wobec konsumentów,
 • organizowania i niesienia pomocy prawnej i psychologicznej osobom poszkodowanym w wypadkach i osobom zadłużonym,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • niesienia pomocy osobom biednym i instytucjom o znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

 

print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych