Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Pomocy Psychodynamicznej Afekt

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • zawodowe, naukowe
Adres:

ul. Witkiewicza 19 lokal 34

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000700594

 • Pomoc psychologiczna ludziom w kryzysie psychologicznym,
 • Propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat kryzysu psychologicznego i interwencji kryzysowej,
 • Upowszechnianie wiedzy w zakresie interwencji kryzysowej wśród psychologów i innych osób stykających się w swojej praktyce zawodowej z ludźmi w kryzysie psychologicznym,
 • Popularyzowanie wiedzy psychologicznej w społeczeństwie,
 • Udzielanie wsparcia psychologicznego w celu podnoszenia jakości i komfortu życia,
 • Zapobieganie patologiom społecznym, takim jak dyskryminacja  i wykluczenie społeczne oraz zmiana świadomości wobec zjawiska patologii społecznej,
 • Pomoc osobom dotkniętych patologią społeczną,
 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziadzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
 • Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,
 • Prowadzenie mediacji rodzinnych i społecznych,
 • Popularyzacja i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia,
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji jak dzieci i młodzieży,
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • Działalność na rzecz tworzenia instytucji oraz MŚP z zakresu zgodnego ze statutem fundacji,
 • Działalność szkoleniowa i wydawnicza,
 • Działalność gospodarcza w zakresie upowszechniania wyników prac badawczo-rozwojowych wytworzonych w ramach projektów realizowanych przez fundację,
 • Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia szkoleń oraz konferencji na rzecz JST.
print