Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA QLAVI

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Derkacza 17

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

kontakt.qlavi@gmail.com

KRS:

0000752761

Celem działania organizacji jest:

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w szczególności osób z obniżoną motoryką ruchową:
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Działalność charytatywna;
 • Ochrona promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618, 788, 955);
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • Wspieranie Turystyki i krajoznawstwa;
 • Promocja i organizacja wolontariatu;
 • Pomoc Polonii i Polakom za granicą, a w szczególności osób z obniżoną motoryką ruchową;
 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz przedmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1032 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • Promocja idei pracy psa przewodnika oraz psa asystującego;
 • Niwelowanie barier architektonicznych w myśl projektowania uniwersalnego.
print