Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA QLAVI

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Derkacza 17

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

kontakt.qlavi@gmail.com

KRS:

0000752761

Celem działania organizacji jest:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w szczególności osób z obniżoną motoryką ruchową,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność charytatywna,
 • ochrona promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618, 788, 955),
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • wspieranie Turystyki i krajoznawstwa,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą, a w szczególności osób z obniżoną motoryką ruchową,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz przedmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1032 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • promocja idei pracy psa przewodnika oraz psa asystującego,
 • niwelowanie barier architektonicznych w myśl projektowania uniwersalnego.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych