Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Rozwoju Sportu Espaniola Prebeniamin

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • edukacja i wychowanie
Adres:

Tarnogórska 241

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

000712333

Celem działania organizacji jest:

 • Promowanie działań prozdrowotnych i ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz ich rodziców prowadzących do prawidłowego rozwoju dzieci w zakresie fizycznym, intelektualnym oraz społecznym z wykorzystywaniem sportów drużynowych w szczególności piłki nożnej,

Cele te obejmują zadania w zakresie:

 • Rozwijania różnych form kultury,
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,
 • Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich na terenie swojego działania,
 • Działalności charytatywnej,
 • Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej kulturowej,
 • Prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej i prewencji przed wadami postaw,
 • Ochrony i promocji zdrowia,
 • Działalności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • Wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • Turystyki i krajoznawstwa,
 • Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
print