Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Rozwoju Sportu Espaniola Prebeniamin

Kategorie:

 • kultura fizyczna
 • edukacja i wychowanie
Adres:

Tarnogórska 241

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

000712333

Celem działania organizacji jest:

 • Promowanie działań prozdrowotnych i ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz ich rodziców prowadzących do prawidłowego rozwoju dzieci w zakresie fizycznym, intelektualnym oraz społecznym z wykorzystywaniem sportów drużynowych w szczególności piłki nożnej,

Cele te obejmują zadania w zakresie:

 • Rozwijania różnych form kultury,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,
 • integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich na terenie swojego działania,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej kulturowej,
 • prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej i prewencji przed wadami postaw,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działalności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych