Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA NA RZECZ REHABILITACJI ZAWODOWEJ DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH I ICH RODZIN „SALUT”

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

UL. GRANITOWA 11 /2

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000739915

Celem działania organizacje jest:

 • inicjowanie i wspieranie rehabilitacji zawodowej pracowników służb mundurowych i ich rodzin,
 • prowadzenie działalności leczniczej,
 • ochrona zdrowia,
 • wsparcie na rzecz emerytowanych pracowników służb mundurowych i ich rodzin,
 • wsparcie na rzecz weteranów wojennych misji pokojowych oraz ich rodzin,
 • krzewienie wartości chrześcijańskich i patriotyczno- narodowych,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • propagowanie zdrowego trybu życia,
 • propagowanie dialogu społecznego w zakresie wspierania rehabilitacji zawodowej, pracowników służb mundurowych i ich rodzin, a także wsparcia na rzecz weteranów wojennych misji pokojowych oraz ich rodzin,
 • międzypokoleniowe współdziałanie w zakresie § 6 pkt 1-6,
 • wspieranie podopiecznych w zakresie rozwiązywania problemów prawnych oraz działalności na rzecz zwiększenia świadomości prawnej podopiecznych,
 • działalność na rzecz organizacji i podmiotów, których celami statutowymi jest: działalność lecznicza, terapeutyczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna pracowników służb mundurowych, oświatowa, działalność kulturalna w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • pomoc społeczna, w tym służbom mundurowym lub ich rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji  zyciowej oraz działalność na rzecz wyrównania szans tych osób,
 • wspierania rodzin,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej podopiecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie i umacnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrona i promocja zdrowia, a w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (….) dalej jak w §6 Statutu.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych