Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA SAWANCI

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 35 /1

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

FUNDACJA@SAWANCI.PL

KRS:

0000730975

Celem działań Fundacji  w sferze zadań publicznych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizując cele w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność charytatywna,
 • ochrona promocji zdrowia,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej,
 • upowszechniania i ochrony wolontariatu i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • promocja organizacji wolontariatu,
 • wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji i rozwoju osobistego,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • stymulowanie i wspieranie aktywności artystycznej dzieci i dorosłych.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych