Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Fundacja „Seniorlive”

Kategorie:

  • inne
  • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Słoneczna 19

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

seniorlive@onet.eu

KRS:

621557


Celem działania ww. organizacji jest:

– pomoc społeczna seniorom, w tym w szczególności seniorom w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym,

– inicjowanie oraz wspieranie profilaktyki i edukacji prozdrowotnej seniorów, w tym szczególnie związanej z pracą i aktywnością zawodową oraz wiążącymi się z nimi schorzeniami, a także promowanie zdrowego stylu życia w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów,

– zwiększenie dostępności do działań leczniczych i rehabilitacyjnych dla seniorów, wymagających specjalistycznej opieki medycznej poprzez tworzenie sieci gabinetów, placówek, domów seniora, pod patronatem Fundacji „Seniorlive”,

– wdrażanie nowych metod leczenia urazów i chorób cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem chorób charakterystycznych dla seniorów,

– szerzenie edukacji zdrowotnej w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem warunków właściwej opieki pielęgnacyjnej osób starszych, przebywających w domach seniora,

– wspieranie i propagowanie idei oraz podnoszenie świadomości dotyczących aktywnego, godnego starzenia się, zdrowia, solidarności międzypokoleniowej i integracji społecznej,

– kształtowanie świadomości obywatelskiej we wszystkich grupach społecznych i wiekowych, zwalczanie skutków narastającej znieczulicy wobec ludzi starszych,

– działania mające na celu rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do seniorów, wykorzystanie potencjału wzajemnego uczenia się, rozwój innowacyjnych form edukacji, w tym nieformalnej, promowanie tzw. wolontariatu kompetencji, wsparcie kształcenia personelu medycznej w zakresie opieki geriatrycznej.


print