Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Śląska Strefa Inicjatyw

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Ochrona
 • promocja zdrowia
 • edukacja i wychowanie
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
Adres:

Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

600-016-392

E-mail:

strefainicjatyw@outlook.com

KRS:

0000721307

Cele fundacji są:

 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w podejmowaniu aktywności na rzecz rozwoju oraz poprawy jakości  życia w wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym, w szczególności osób bezdomnych,
 • Wspieranie rozwoju rodzin między innymi poprzez:

Udzielanie osobom potrzebującym pomocy zdrowotnej, zdrowotnej, psychologicznej, finansowej, socjalnej, prawnej, opiekuńczej i edukacyjnej,

Zapobieganie sieroctwu poprzez stwarzanie dzieciom możliwości rozwojów najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym naturalnym, adopcyjnym lub zastępczym.

 •  Przeciwdziałanie i zapobieganie patologii rodziny, w szczególności pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i narkotykowym oraz doświadczającym przemocy,
 • Propagowanie zasad moralnych opartych na dekalogu,
 • Krzewienie w społeczeństwie kultury związanej z wartościami chrześcijańskimi,
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Pomoc dzieciom i młodzieży zagrożoną demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem poprzez działania wychowawcze, opiekuńcze, terapeutyczne, edukacyjne, psychoprofilaktyczne,
 • Ułatwianie powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie osobom, które ukończyły leczenie odwykowe i zachowują abstynencje, bezdomnym, bezrobotnym, i byłym więźniom.
print