Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Templariuszy

Kategorie:

 • kultura i sztuka
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Czapli 7

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

templumchristi@gmail.com

Strona www:

www.templariusze.org.pl

KRS:

0000656217

Celem działania fundacji jest realizowanie zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

 1. Pomocy społecznej.
 2. Działalności charytatywnej.
 3. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Działalności na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Działalności na rzecz kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego.
 6. Działalności promującej twórczość artystyczną.
 7. Działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 8. Działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa.
 9. Działalności na rzecz ratownictwa i ochrony ludności.
 10. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą.
 11. Promocji i organizacji wolontariatu.
 12. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 13. Działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
print