Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

FUNDACJA TOŚKA I PRZYJACIELE

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000769336

Celem fundacji jest:

 • działalność w zakresie propagowania akceptacji i integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
 • działalność w zakresie szerzenia świadomości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat niepełnosprawności,
 • wspieranie inicjatyw na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze swoimi rówieśnikami.
 • wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w skład których wchodzą osoby niepełnosprawne, ich rodzice czy opiekunowie,
 • wspieranie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • działalność charytatywna,
 • pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138),
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działalność na rzecz kultury i sztuki,
 • działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt,
 • działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
 • działalność w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalność w zakresie promocji Rzeczypospolitej polskiej za granicą oraz na rzecz integracji europejskiej jak również rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych