Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Winnica pod Gliwicami

Kategorie:

 • kultura i sztuka
Adres:

ul Piotra Skargi 11

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

winnicapodgliwicami@gmail.com

KRS:

0000669183

Celem Fundacji jest:

 1. Tworzenie warunków do świadomego aktywnego uczestnictwa w kulturze, zwiększających obecności kultury w życiu społecznym.
 2. Propagowanie dorobku kultury rodzimej oraz oddolnych inicjatyw wzmacniających lokalną, regionalną i narodową tożsamość kulturową.
 3. Upowszechnianie dorobku kultury rodzimej poprzez lokalną animację i edukację kulturową, szczególnie dzieci i młodzieży.
 4. Propagowanie różnorodnych form twórczości artystycznej i parateatralnej, filmowej, literackiej, malarskiej, plastycznej i innych sztuk wizualnych.
 5. Wspieranie młodych artystów i wyrównywanie szans edukacyjnych osób uzdolnionych artystycznie, które z różnych przyczyn są zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym osób chorych i niepełnosprawnych.
 6. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej oraz współpracy z innymi społecznościami na rzecz budowania kapitały społecznego kluczowego dla rozwoju i upowszechniania kultury rodzimej.
 7. Inicjowanie, propagowanie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w sferze edukacji, oświaty i wychowania, nauki, kultury i sztuki, aktywności obywatelskiej, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz organizacji wolontariatu w wymiarze lokalnym, krajowym i ponadnarodowym, które to rozwiązania służą powyższym celom.
print