Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Wis Humani Cordis

Kategorie:

 • Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • promocja zdrowia
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
 • działania na rzecz kombatantów, inwalidów wojennyc
 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • inne
 • kultura i sztuka
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
 • promocja zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • sport, turystyka, rekreacja
 • zawodowe, naukowe
Adres:

Zwycięnstwa 14

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000712534

Celem działania organizacji jest:

 • Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Działalność charytatywna,
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • Ochrona i promocja zdrowia,
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
 • Turystyka i krajoznawstwo,
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Obronność państwa i działalność sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.
print