Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej

Kategorie:

 • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
Adres:

ul. Jasna 31B

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

520334


Celem fundacji jest realizacja zadań publicznych w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin  i osób,
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. działalności charytatywnej,
 4. ochrony i promocji zdrowia,
 5. edukacji,
 6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 9. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 10. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 11. ratownictwa i ochrony ludności,
 12. pomocy ofiarom katastrof, klęk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 13. promocji i organizacji wolontariatu,
 14. działalności na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 15. przeciwdziałanie uzależnieniom i patalogiom społecznym.


print