Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Gliwickie Stowarzyszenie „Niewidomy Globtroter”

Kategorie:

  • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
  • pomoc chorym i niepełnosprawnym
  • pomoc społeczna, usługi socjalne
  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

695-757-700

E-mail:

niewidomyglobtroter@onet.pl

Strona www:

www.niewidomyglobtroter.pl

KRS:

590246

Dyżury piątki 16:00-18:00, GCOP, ul. Zwycięstwa 1.

________________________________________________________________________________________

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i w społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

2. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tym rodzinom i osobom.

4. Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

5. Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego przesiębiorczości osób niepełnosprawnych.

6. Działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych.

7. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

8. Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie.

9. Działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania między społecznościami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych.

10. Współpraca z organami państowowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych.

11. Organizowanie wyjazdów integracyjnych, w tym wycieczek krajoznawczych i turnusów rehabilitacyjnych.

12. Promocja zdrowia, rehabilitacja członków, aktywny styl życia.

print