Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Gliwickie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Pod Skrzydłami”

Kategorie:

 • edukacja i wychowanie
 • ekologia, ochrona środowiska
 • kultura i sztuka
 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Sikorskiego 134

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

508167017

E-mail:

stowarzyszenie.podskrzdlami@gmail.com

KRS:

0000682165

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku i młodzieży,
 • Podnoszenie standardu życia dzieci i przebywających w systemie rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji,
 • Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i adopcji oraz poprawa ich wizerunku,
 • Działalność charytatywna,
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
print