Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Klub Sportowy  Bojków Gliwice

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul.Plonowa 10

Miasto:

44-141 Gliwice

Telefon:

604-781-661

E-mail:

klub@ksbojkow.eu

Strona www:

www.ksbojkow.eu

 • Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji piłki nożnej, tenisa stołowego, wędkarstwa sportowego, piłki siatkowej, koszykówki. Dla osiągnięcia celów podejmuje działania:
 • Programuje rozwój kultury fizycznej i turystyki oraz zapewnia jego realizację w oparciu o pomoc organów państwowych i samorządowych oraz współdziałania w tym celu ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.
 • Organizuje zawody sportowe, imprezy rekreacyjne, turystyczne i krajoznawcze dla swoich członków oraz w środowisku działania, jak również bierze udział w  imprezach o podobnym charakterze, organizowanych przez organy państwowe i samorządowe oraz inne organizacje i stowarzyszenia.
 • Wykonuje poprzez swoje władze i członków zwyczajnych, publiczne zadania zlecone w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji i turystyki, promocji i organizacji wolontariatu, związane z realizacją celów statutowych.
 • Organizuje szkolenie dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
 •  Organizuje kursy, konferencje, szkolenia, seminaria, kolonie i obozy na których szkoli zawodników dla potrzeb sportu, rekreacji, rehabilitacji i turystyki.
 •  Zarządza posiadanymi urządzeniami sportowymi i turystycznymi.
 • Współdziała w zakresie sportu i turystyki z właściwymi instytucjami i organizacjami.
 •  Propaguje piękno ojczystego kraju oraz zapoznaje z jego dorobkiem, współdziała w ochronie przyrody i środowiska naturalnego człowieka.
 •  Wydaje niekomercyjne opracowania promując kulturę fizyczną i turystykę.
 • Organizuje działania na rzecz integracji europejskiej oraz kontakty i współpracę międzynarodową w zakresie promocji zdrowia, sportu, rekreacji, rehabilitacji i turystyki.
 • Podejmuje inne przedsięwzięcia zgodnie z prawem w ramach działalności statutowej, jakie okażą się celowe dla rozwoju sportu rekreacji, rehabilitacji i turystyki.
print