Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Klub Sportowy „Stary Hangar Squash Club Gliwice”

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Lotników 65

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem Klubu jest:

 • Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.
 • Planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu możliwości obiektowe i sprzętowe;
 • uczestniczenie w imprezach sportowych;
 • Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;
 • Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego gry w squash.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu;
 • Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego;
 • Rozwój i popularyzacja squasha:
 • Upowszechnianie umiejętności gry w squash;
 • Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi squash oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmą takie działania;
 • Współudział w konstruowaniu programu rozwoju squash i promowaniu takich inicjatyw oraz oddziaływanie na opinię publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnych w działania mające na celu poprawę kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
print