Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice

Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

osomgliwice@gmail.com

Strona www:

https://osomgl.wordpress.com/osom/

Celem działalności organizacji jest:

 • działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju miast,
 • propagowanie rozwiązań komunikacyjnych, architektonicznych urbanistycznych najlepszych pod względem funkcjonalnym, estetycznym, technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym,
 • integracja środowisk, w tym młodzieży szkolnej i akademickiej z różnych uczelni, przedstawicieli innych fundacji i stowarzyszeń, fachowców z wszelkich branż związanych z inwestycjami i rozwojem miasta jak i pasjonatów popierających rozwój Gliwic i aglomeracji Górnośląskiej,
 • uczestnictwo w formułowaniu strategii rozwoju miasta i aglomeracji. Wypracowanie praktyki konsultacji społecznych dotyczących społeczności lokalnych i ogólnomiejskich, w szczególności w zakresie długofalowych planów rozwojowych miasta i aglomeracji,
 • poparcie dla rozwoju i rewitalizacji przestrzeni miejskiej, w szczególności wsparcie dla rewitalizacji istniejących placów miejskich i tworzenia nowych, tworzenia przestrzeni publicznych przyjaznych pieszym, troska o małą architekturę i zieleń,
 • popularyzacja wiedzy o współczesnej architekturze i urbanistyce. Wsparcie dla tworzenia architektury na wysokim poziomie estetycznym funkcjonalnym, sprzeciwianie się powstawaniu architektury słabej, tandetnej czy szkodliwej przestrzennie,
 • wspieranie procesu edukacyjnego młodzieży szkolnej i akademickiej z różnych środowisk uczelnianych w zakresie rozwoju miasta i jego infrastruktury,
 • wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • podejmowanie inicjatyw aktywizujących społeczność Gliwic,
 • działalność na rzecz upowszechniania dostępu do kultury,
 • kształtowanie debaty publicznej w duchu pluralizmu i tolerancji,
 • działalność na rzecz jawności i przejrzystości życia publicznego,
 • upowszechnianie idei państwa prawa,
 • działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
 • kontrola Obywatelska nad podmiotami wykonującymi funkcje publiczne i dysponującymi środkami publicznymi,
 • wspomaganie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,
 • upowszechnianie idei samorządności lokalnej i dążenie do doskonalenia instytucji samorządowych,
 • działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocja kultury fizycznej.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych