Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice

Kategorie:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
Adres:

ul. Barlickiego 3

Miasto:

44-100 Gliwice

E-mail:

osomgliwice@gmail.com

Strona www:

https://osomgl.wordpress.com/osom/

 

 • Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju miast.
 • Propagowanie rozwiązań komunikacyjnych, architektonicznych urbanistycznych najlepszych pod względem funkcjonalnym, estetycznym, technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
 • Integracja środowisk, w tym młodzieży szkolnej i akademickiej z różnych uczelni, przedstawicieli innych fundacji i stowarzyszeń, fachowców z wszelkich branż związanych z inwestycjami i rozwojem miasta jak i pasjonatów popierających rozwój Gliwic i aglomeracji Górnośląskiej.
 • Uczestnictwo w formułowaniu strategii rozwoju miasta i aglomeracji. Wypracowanie praktyki konsultacji społecznych dotyczących społeczności lokalnych i ogólnomiejskich, w szczególności w zakresie długofalowych planów rozwojowych miasta i aglomeracji.
 • Poparcie dla rozwoju i rewitalizacji przestrzeni miejskiej, w szczególności wsparcie dla rewitalizacji istniejących placów miejskich i tworzenia nowych, tworzenia przestrzeni publicznych przyjaznych pieszym, troska o małą architekturę i zieleń.
 • Popularyzacja wiedzy o współczesnej architekturze i urbanistyce. Wsparcie dla tworzenia architektury na wysokim poziomie estetycznym funkcjonalnym, sprzeciwianie się powstawaniu architektury słabej, tandetnej czy szkodliwej przestrzennie.
 • Wspieranie procesu edukacyjnego młodzieży szkolnej i akademickiej z różnych środowisk uczelnianych w zakresie rozwoju miasta i jego infrastruktury.
 • Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Podejmowanie inicjatyw aktywizujących społeczność Gliwic.
 • Działalność na rzecz upowszechniania dostępu do kultury.
 • Kształtowanie debaty publicznej w duchu pluralizmu i tolerancji.
 • Działalność na rzecz jawności i przejrzystości życia publicznego.
 • Upowszechnianie idei państwa prawa. 15. Działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
 • Kontrola Obywatelska nad podmiotami wykonującymi funkcje publiczne i dysponującymi środkami publicznymi.
 • Wspomaganie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
 • Upowszechnianie idei samorządności lokalnej i dążenie do doskonalenia instytucji samorządowych.
 • Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Promocja kultury fizycznej.
print