Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

STOWARZYSZENIA ŚW. RITY- PATRONKI W SPRAWACH TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH

Kategorie:

 • działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Celem działania stowarzyszenia zwykłego jest:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
 • działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność charytatywna,
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych