Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Stowarzyszenia „Za1Uśmiech”

Kategorie:

 • pomoc chorym i niepełnosprawnym
 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Chorzowska 33/3.

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

000079875

Celem stowarzyszenia jest:

 • niesienia szeroko rozumianej pomocy osobom potrzebującym, w tym w szczególności dzieciom,
 • krzewienie zamiłowania systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu oraz rozwijanie działalności zmierzającej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej osób starszych, dorosłych, młodzieży i dzieci,
 • upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
 • krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • promowania i organizowania wolontariatu,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz równych praw kobiet,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalny,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych