Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Stowarzyszenie Od Deski Do Deski

Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000724946

Celem stowarzyszenie jest:

 • Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prywatnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożeniem wykluczeniem społecznym,
 • Działalność charytatywna,
 • Podtrzymywanie i nieupowszechniane tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości orz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • Działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
print