Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

STOWARZYSZENIE ŁAWNIKÓW POLSKICH

Kategorie:

 • pomoc społeczna, usługi socjalne
Adres:

ul. Kościuszki 35

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000777068

Celem działania organizacji jest:

 • urzeczywistnienie zasad demokratycznego państwa prawa, troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 • umacnianie niezależności sądów i niezawisłości ławników oraz dbanie o ich prestiż, kształtowanie opinii publicznej w zakresie udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości,
 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o celach zbieżnych z celami SŁP,
 • dążenie do wpływu na odpowiedni wybór kandydatów na ławników podczas procesu wyborczego ławników, współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami w zakresie obejmującym cele SŁP,
 • zgłaszanie obserwatorów społecznych do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie,
 • reprezentowanie prawnych i obywatelskich interesów środowisk ławników,
 • dążenie do umocnienia obywatelskiej roli ławnika w sądach polskich,
 • wspieranie członków oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 • integracja środowiska ławniczego,
 • podnoszenie prestiżu i ochrona warunków wykonywania funkcji ławnika,
 • kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych ławników,
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
print

Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Gcop. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:

Krajowy Rejestr Sądowy

lub

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych