Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie „My, Naród”

Kategorie:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
  • edukacja i wychowanie
  • inne
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

881-401-723

E-mail:

zarzad@mynarod.org.pl

Strona www:

www.mynarod.org.pl

KRS:

608250

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Edukacja obywatelska, patriotyczna i historyczna.

_______________________________________________________________________________________

Celem działania Stowarzyszenia są działania społecznie użyteczne w sferze zadań publicznych:

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

– upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

– upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,

– działania wspomagające rozwój demokracji,

– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości,

– rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

– działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

– promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz pomoc Polonii i Polakom za granica,

– pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans,

– działalność charytatywna,

– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

print