Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSO nr 10 w Gliwicach „Jedynka”

Kategorie:

  • edukacja i wychowanie
  • ekologia, ochrona środowiska
  • kultura i sztuka
  • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Jagiellońska 21

Miasto:

44-100 Gliwice

Telefon:

604-397-321

E-mail:

marekbieniek@onet.eu; jedynka@zso10.gliwice.pl

KRS:

620592

 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności:

– edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, turystycznej, prozdrowotnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w wyżej wymienionych przedsięwzięciach, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

– na rzecz wspierania rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

– na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

– na rzecz rozwoju wśród młodzieży postaw tolerancji i szacunku do drugiego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,

– na rzecz aktywizacji zawodowej,

– charytatywnej,

– na rzecz propagowania historii, kultury i sztuki,

– na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii,

– upowszechniającej aktywne formy spędzania wolnego czasu, w tym turystykę i sport,

– na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między instytucjami oświatowymi, w tym ze szkołami zagranicznymi,

– promującej przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność,

– na rzecz poprawy infrastruktury zespołu szkół ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach,

– na rzecz promowania kreatywnych nauczycieli.

print