Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin „DIADA”

Kategorie:

  • ochrona, promocja zdrowia; działania na rzecz uzal
Adres:

ul. Kozielska 16

Miasto:

44-100 Gliwice


Celem działania organizacji jest m.in.:

– prowadzenie działalności profilaktycznej, opiekuńczej wychowawczej oraz ochrony zdrowia,

– ochrona i promocja zdrowia oraz higieny psychicznej,

– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

– diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i medyczna,

– wzmacnianie zasobów prozdrowotnych oraz czynników ochronnych w zakresie zdrowia psychicznego rodziny w opraciu o treningi i warsztaty samorozwoju,

– poradnictwo i psychoedukacja rodzin,

– wspieranie rodziny poprzez zapewnienie pomocy jej członkom borykającym się z problemami i zaburzeniami adaptacyjnymi, emocjonalnymi, psychicznymi, psychosomatycznymi, pozostających w kryzysie sytuacji choroby, straty, zagrożonych demoralizacją, przestępczością, uzależnieniami, przemocą.


print