Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osiedla Wilcze Gardło

Kategorie:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społecz
  • kultura i sztuka
Adres:

Plac Jaśminu 2

Miasto:

44-100 Gliwice


Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz rozwoju, poprawy warunków życia i integracji ponad terytorialnym podziałem administracyjnym mieszkańców miejscowości Smolnica i gliwickiej dzielnicy Wilcze Gardło.

Działalność statutowa prowadzona jest we współpracy z władzami samorządowymi miasta Gliwice oraz miasta i gminy Sośnicowice, polega w szczególności na wykonywaniu zadań w zakresie:

– wspomagania rozwoju i współpracy wspólnot i społeczności lokalnych,

– wspomagania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości,

– ochrony dziedzictwa historycznego, podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej,

– ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

– przeciwdziałania zachowaniom antyspołecznym,

– promocji zatrudnienie i aktywizacji zawodowej,

– nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

– upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,

– upowszechniania praw człowieka oraz swobód obywatelskich.


print