Większy kontrast
  • a
  • a
  • a
  • -
  • +

Stowarzyszenie Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Gliwicach

Kategorie:

  • inne
Adres:

ul. Juliusza Ligonia 36

Miasto:

44-100

Telefon:

Gliwice

KRS:

598010


Celem działnia Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie przez Radę Rodzciów, realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego zespołu, w  tym nastawionego na przygotowanie uczniów do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami demokratycznej Polski,

2. Zapewnienie Radzie Rodzciów podmiotowości i samodzielności ekonomicznej i ułatwienie pozyskiwania dodatkowych środków z funduszy europejskich.

3. Integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia i przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.

4. Wspieranie deomkracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

7. Ochrona i promocja zdrowia.

8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

9. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

11. Działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

13. Działalność na rzecz ochrony środowiska.

14. Wdrażanie nowych technologii.


print