Większy kontrast
 • a
 • a
 • a
 • -
 • +

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego

Kategorie:

 • sport, turystyka, rekreacja
Adres:

ul. Świętojańska 3/13

Miasto:

44-100 Gliwice

KRS:

0000748085

Celem działania organizacji jest:

 • pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu i rekreacji;
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 • turystyka i krajoznawstwo.
print